Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ครูทวีป โก๊ะกอย
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูประยูร ทิพย์ลุ้ย
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)


ครูจีรภัทร ทองสุทธิ์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)


ครูกนกวรรณ ทองสุทธิ์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)

                              
     

 
   
   

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419  e-mail : lablaesri@hotmail.com

©2014 by www.ls.ac.th