Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 


ครูบุศรา กันติเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ. (ฝรั่งเศส)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูธัญลักษณ์ สิงห์ทอง
ครูชำนาญการ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)


ครูรักษา ดวงอุปะ
ครูชำนาญการ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)


ครูอรุณี ตันตราจินต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ครูนิภาพร  เตชัย
ครู คศ.1 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 
   
   

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419  e-mail : lablaesri@hotmail.com

©2014 by www.ls.ac.th