Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
ครูเฉลิมเนตร จันทร์นคร
ครูชำนาญการ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 


ครูปริยดนัย จันทร์มี
ครูชำนาญการ
ค.บ. (สังคมศึกษา)ว่าที่ร้อยตรีพิศาล   ดิษฐสุวรรณ
ครูชำนาญการ
ค.บ. (สังคมศึกษา)

 
 
   
   

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419  e-mail : lablaesri@hotmail.com

©2014 by www.ls.ac.th