Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 
ครูดำรงค์ กลมพุก
ครูชำนาญการ
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 


ครูอำนวย ดาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์)

ครูนิคม ทองเณร
ครูชำนาญการ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ครูสุพร   จรัสศรี
ครูชำนาญการ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ครูเฉลียว ผสม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. (เกษตร)


ครูศุภณิชา สิริคุณาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.บ. (โภชนาการ)


ครูอนงค์   คงกฤช
ครูชำนาญการพิเศษ

 
   
   

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419  e-mail : lablaesri@hotmail.com

©2014 by www.ls.ac.th