Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป งานกิจการนักเรียน โรงเรียนลับแลศรีวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยจัดกิจกรรมและขั้นตอนการเลือกตั้งตามกระบวนการการเลือกตั้งเพื่อให้นักเรียนได้รู้ขั้นตอน บทบาทและหน้าที่ของตนเองซึ่งการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ประธานนักเรียนคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง...ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

 
 
 
     
     
     
     
     
 
   

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419  e-mail : lablaesri@hotmail.com

©2014 by www.ls.ac.th